Drukuj

Deklaracji dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  muzycznachelm.pl 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  2020-11-17
Oświadczenie sporządzono dnia:  2021-03-26  

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-01-15

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi: 2022-03-30

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Wojtaszek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Można także zadzwonić na numer telefonu + 48 82 565 38 87. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

Dokumenty

Na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie znajdują się pliki do pobrania, pochodzące z dokumentów wewnętrznych jednostki.   

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

                                                

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia:   2021-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Informacje na temat procedur

  1. Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt. 1 lub 3 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym „wnioskiem o zapewnienie dostępności”. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinno zawierać:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy;

2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno--komunikacyjnym;

3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w tym terminie, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu wskazanego w żądaniu, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do niego. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej elementów wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

  1. Dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt. 1 lub 3 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym „wnioskiem o zapewnienie dostępności”. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

  1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
  2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno--komunikacyjnym;
  3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
  4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie, o którym mowa, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W zawiadomieniu podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności. W postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

W przypadku, gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności w określony sposób i w terminie, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin wskazany w powiadomieniu.

 

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Chełmie

  1. Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm

Wejście i wjazd od ulicy Hrubieszowskiej.

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Chełmie składa się z dwóch kondygnacji tj. parteru i I piętra. Główne wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku. Wejście na I piętro, gdzie zlokalizowana jest sala koncertowa i część sal lekcyjnych, odbywa się po schodach wyposażonych w poręcze po lewej i prawej stronie. Szkoła posiada na stanie schodołaz gąsienicowy umożliwiający osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach, wejście na I piętro.  Biblioteka szkolna zlokalizowana jest na parterze budynku. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i I piętrze budynku. Na parkingu przed budynkiem brakuje wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brakuje kontrastowej tablicy z rozkładem pomieszczeń i oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Zapewnia się osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie pracowników.