Deklaracji dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  muzycznachelm.pl 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej:  2020-11-17
Oświadczenie sporządzono dnia:  2021-03-26  

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-01-15

Oświadczenie zostało poddane przeglądowi: 2022-03-30

Dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Andrzej Wojtaszek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Można także zadzwonić na numer telefonu + 48 82 565 38 87. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
 • część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • widoczny fokus,
 • wyróżnienie odnośników.

Dokumenty

Na stronie Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Chełmie znajdują się pliki do pobrania, pochodzące z dokumentów wewnętrznych jednostki.   

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

                                                

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia:   2021-03-26
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

 

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

 • Tab- przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
 • ShiftTab - przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
 • PgUpprzewinięcie strony w górę
 • PgDn- przewinięcie strony w dół
 • Ctrl"+" - powiększenie całej zawartości strony
 • Ctrl"-" - pomniejszenie całej zawartości strony
 • Ctrl"0" - przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
 • Home- przejście na górę strony
 • End- przejście na dół strony

Informacje na temat procedur

 1. Dostępność cyfrowa stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt. 1 lub 3 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym „wnioskiem o zapewnienie dostępności”. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinno zawierać:

1) dane kontaktowe wnioskodawcy;

2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno--komunikacyjnym;

3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;

4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w tym terminie, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu wskazanego w żądaniu, niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do niego. W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej elementów wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

 1. Dostępności osób ze szczególnymi potrzebami.

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt. 1 lub 3 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym „wnioskiem o zapewnienie dostępności”. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:

 1. dane kontaktowe wnioskodawcy;
 2. wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno--komunikacyjnym;
 3. wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 4. wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w terminie, o którym mowa, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego, o którym mowa w art. 7 Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W zawiadomieniu podmiot publiczny uzasadnia swoje stanowisko, w szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności. W postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

W przypadku, gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności w określony sposób i w terminie, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin wskazany w powiadomieniu.

 

Dostępność architektoniczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Chełmie

 1. Hrubieszowska 102, 22-100 Chełm

Wejście i wjazd od ulicy Hrubieszowskiej.

Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. I.J. Paderewskiego w Chełmie składa się z dwóch kondygnacji tj. parteru i I piętra. Główne wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Recepcja znajduje się po lewej stronie od wejścia do budynku. Wejście na I piętro, gdzie zlokalizowana jest sala koncertowa i część sal lekcyjnych, odbywa się po schodach wyposażonych w poręcze po lewej i prawej stronie. Szkoła posiada na stanie schodołaz gąsienicowy umożliwiający osobom niepełnosprawnym, poruszającym się na wózkach, wejście na I piętro.  Biblioteka szkolna zlokalizowana jest na parterze budynku. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze i I piętrze budynku. Na parkingu przed budynkiem brakuje wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brakuje kontrastowej tablicy z rozkładem pomieszczeń i oznaczeń w alfabecie Braille’a oraz oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego. Zapewnia się osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcie pracowników.